Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van Orange Climate (hierna aangeduid als “OC”), gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Inhoud website

De informatie op de pagina’s van deze OC website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze OC website correct en up-to-date is en blijft, kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid, de juistheid of de volledigheid ervan. Meer in het bijzonder kan OC niet garanderen of aangeven dat de informatie die via deze OC website wordt gepubliceerd, bruikbaar is voor alle locaties, noch dat de transacties, veiligheidsvoorzieningen, producten, gereedschappen en services die op deze OC website worden besproken, beschikbaar of geschikt zijn voor verkoop of gebruik in alle jurisdicties of tegenhangers daarvan. De gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan alle lokale wetgevingen en voorschriften.

OC, noch haar dochtermaatschappijen of andere aan OC gelieerde ondernemingen, noch haar directie, werknemers, toezichthouders of agenten, zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade, verlies of kosten, ten gevolge van het bezoeken of het gebruiken van (de informatie op) de OC website of aan deze website gekoppelde sites.

OC behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties op de OC website aan te brengen.

Gekoppelde websites

Op sommige plaatsen op de OC website zijn automatische koppelingen (links) opgenomen naar andere websites. Deze links zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Dit betekent niet dat OC aan die websites of de eigenaren ervan verbonden is. OC geeft geen enkele garantie of goedkeuring met betrekking tot de websites die u kunt bezoeken via deze OC website, noch aanvaardt zij of een van haar dochtermaatschappijen of andere aan haar gelieerde maatschappijen, enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot die andere websites of de daarin opgenomen informatie.

Toepasselijke wetgeving

Deze voorwaarden en condities zijn opgesteld onder en onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.

Handelsmerken en copyright

De informatie die op de OC website wordt weergegeven – inclusief redactieteksten, informatieve teksten, foto’s, illustraties, artwork en andere grafische materialen, namen, merken, geluiden, software en andere materialen – is eigendom van OC of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deze informatie mag slechts worden weergegeven of afgedrukt voor uw eigen, niet-commerciële gebruik. Geen enkele reproductie of deel van de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OC worden verkocht of worden verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd c.q. worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.

Leveringsvoorwaarden OC Verhulst

Prijsopgaven, leveringen en werkzaamheden geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de N.V.K.L., gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 onder nr. 25/2015. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden en op uw eerste verzoek zal een exemplaar van deze voorwaarden onverwijld en kosteloos aan u worden toegezonden. Vraag de voorwaarden aan via telefoonnummer +31 (0)416-672 200 of mail ons op info@orangeclimate.nl onder vermelding van “Aanvraag leveringsvoorwaarden” onder opgave van naam, adres en woonplaatsgegevens. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.